اعضا هیئت مدیره انجمن استان

سعید سلمانی هودانلو

رئیس هیئت مدیره

محسن دانا

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا زینبی

عضو هیئت مدیره

محمد نعیم معطر جامی

عضو هیئت مدیره

امید وحیدی راد

خزانه دار

مهدی ایرانمنش

دبیر انجمن