اعضا هیئت مدیره انجمن استان

سعید سلمانی هودانلو

رئیس هیئت مدیره

محمد دانش

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا زینبی

عضو هیئت مدیره

محسن دانا

عضو هیئت مدیره

امید وحیدی راد

خزانه دار

مهدی ایرانمنش

دبیر انجمن