اعضا کارگروه استانی

دکتر علی دلگیر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

دکتر رضا جمشيدی

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي

مهندس حمیدرضا روحبخش معارف

مدیریت فناوری اطلاعات، و شبکه دولت استانداری خراسان رضوی