اعضا کمیته استانی

دکتر علی دلگیر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

مهندس محمد شمسایی

مدیرکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شمال شرق

دکتر رضا جمشيدی

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوی

مهندس سعید سلمانی هودانلو

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت استان خراسان رضوی