جلسه هم اندیشی نمایندگان انجمن در شهرستان ها با دکتر دلگیر و مهندس شمسایی

مورخ 1401/12/01