رفع مشکل پرونده مالیاتی – قابل توجه پذیرندگانی که دستگاه کارتخوان آن ها به علت مشکل پرونده مالیاتی غیرفعال شده است.

رفع مشکل پرونده مالیاتی – قابل توجه پذیرندگانی که دستگاه کارتخوان آن ها به علت مشکل پرونده مالیاتی غیرفعال شده است.

قابل توجه پذیرندگان محترم شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان که دستگاه کارتخوان آن ها به علت مشکل پرونده مالیاتی غیرفعال شده است.

جهت ورود به پرتال پذیرندگان به آدرس   sam.iec24.com/portal مراجعه کنید.

جهت ورود به درگاه ملی خدمات سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه کنید.

آخرین اطلاعیه ها ...