بازدیدهای محسوس و برنامه ریزی شده از دستگاه کارتخوان بانکی بصورت ویژه