از امروز تمامی درخواست های استعلام اراضی صرفاً از طریق سامانه زمین ارائه می شود…